Mossagårdens Blogg

Tankar och inspiration från den skånska myllan

2020-04-16

Denna tid går inte obemärkt förbi

Det är inte lätt att ta till sig allt som händer just nu, det
känns som att vi är mitt inne i ett slags
samhällsexperiment. Vi brukar skriva om peppande saker
inom natur och biologisk mångfald, nya fakta och forskningar
kring ekologisk odling och om intressanta saker som händer här på
gården. Men med tanke på allt som händer och att
människor far illa blir det svårare och svårare att skriva
om ekovisioner och gårdsnytt. Men kanske vi ändå
kan meddela det som hänt i veckan; vi fick nämligen
vår stiftelse registrerad hos Länsstyrelsen:
Mossagårdens natur och hampastiftelse!
Stiftelsens syfte är att ses som ett centrum för positivt
klimatavtryck med fokus på individ, hälsa och
mångfald. Stiftelsen ämnar stödja personer och
organisationer vars projekt synliggör alla djurslag och
växtslag i världen för att gynna den biologiska
mångfalden främst rörande natur och hampa.

Mossagårdens stiftelses ändamål är att:

• Främja ekologiskt odlad hampa som livsmedel, fiber- och
vedämnesproduktion med efterföljande förädlingssteg.
• Främja projekt med inriktning på hållbara events, ekoturism,
naturupplevelser och utbildning.
• Främja projekt för en hållbar planet, biologisk mångfald,
minskat klimatavtryck och naturrelaterade hälsoaktiviteter
• Främja skogsbaserade naturhotell och hållbart byggande,
främst med hampa som byggråvara.
• Bidra till ett jämställt lantbruk genom att främja kvinnor som
yrkesmässigt driver en ekologisk primärproduktion.
• Främja projekt som leder till ökad andel ekologisk
jordbruksmark med regenerativa odlingsmetoder för ökad
kolinlagring och mullhalt där hänsyn tas till jordens
mikrobiologiska liv och det naturliga ekosystemet.
• Främja forskning, innovation och produktutveckling.
• Främja teknik för cirkulär och lokal produktion av
kretsloppsbaserad växtnäring med fotosyntesbakterier.
• Främja kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.
• Främja projekt som utvecklar natur- och kulturmiljöer
• Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.

—————————————————–

Inlägg April 2020

Handling eftersöks för klimatet!


2018 fick Sverige sin Klimatlag för att regeringen ska nå utsatta klimatmål inom givna tidsramar. Klimatrådet upprättades för att övervaka att regeringen gör det som krävs. I Klimatrådets rapport den 15 mars i år, riktas skarp kritik mot regeringens brister i sin klimatpolitik och den klimathandlingsplan som lagts fram.

”Vår bedömning är att klimatmålen inte kommer att nås med nuvarande politik”, säger Klimatrådets ordförande Ingrid Bonde. Klimatrådet bedömer att nuvarande politik inte räcker till för att nå målet om att Sverige 2045 bara ska släppa ut så mycket klimatgaser som kan tas upp från exempelvis skogen.
Läs mer

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång